Projekt “Publiczny żłobek w Miliczu”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy  Numer i nazwa Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Numer i nazwa Poddziałania: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.