Deklaracja dostępności Żłobka Publicznego w Miliczu

Żłobek Publiczny w Miliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Publicznego w Miliczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-15

Status pod względem zgodności z ustawą

<p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

Treści niedostępne

<ul>
    <li>
    Brak opisu alternatywnego zdjęć.
  </li>
    <li>
    Brak audiodeskrypcji.
  </li>
    <li>
    Brak zmiany rozmiaru tekstu.
  </li>
    <li>
    Pułapka na klawiaturę.
  </li>
    <li>
    Brak nagrań w polskim języku migowym.
  </li>
  </ul>

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Punda.
 • E-mail: zlobek@milicz.pl
 • Telefon: 882015193

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Publicznego w Miliczu
 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Grunwaldzka 1
 • E-mail: zlobek@milicz.pl
 • Telefon: 884270856

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku zapewniamy wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

Nie zapewniamy w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Nad wejściem do budynku znajduje się zadaszenie chroniące przed opadami.

Przed wejściem do budynku dostępny jest podjazd dla wózków oraz brak jest progów i obiektów mogących utrudnić wejście do budynku, drzwi do budynku mają szerokość 90 cm, przestrzeń manewrowa w wiatrołapie jest większa niż wymagana.

Zastosowano kontrastowe kolory między ścianami a podłogą, osprzęt elektryczny umieszczony na odpowiedniej wysokości, posadzka w budynku jest antypoślizgowa.

Korytarz ma odpowiednią szerokość, oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

W razie konieczności umożliwiamy wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Nie zapewniamy pomocy tłumacza języka migowego.

Nie posiadamy urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.