Projekt “Publiczny żłobek w Miliczu”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy  Numer i nazwa Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Numer i nazwa Poddziałania: 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

Nr projektu: RPDS.08.04.01-02-0083/16.

Całkowita wartość projektu: 1 576 120,43 zł
Kwota dofinansowania: 1 335 193,57 zł

Cel główny projekt to: aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. Poprzez stworzenie i rozwój żłobka dla 48 dzieci z obszaru gminy Milicz do 31 lipca 2021 r. Planowany termin osiągnięcia tego celu to 31.07.2021 r.

Przedmiotem projektu jest wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Zniwelowanie bariery niewystarczającej ilości miejsc opieki w żłobkach na terenie gminy Milicz i gmin ościennych: Cieszków i Krośnice.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie 01/11/2018 -31/07/2021 i swoim zakresem obejmuje:

1. Utworzenie nowych 48 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia w publicznym żłobku przy Przedszkolu Samorządowym w Miliczu. W tym zakup i montaż wyposażenia,zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

2. Sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki dziećmi do lat 3 przez okres do 24 miesięcy z EFS.

W ramach projektu zakłada się rekrutację 48 uczestników projektu. Beneficjentem Projektu jest Gmina Milicz. Po ustaniu dofinansowania z EFS, koszty utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimum 2 lata będą finansowane .

Wpłaty ponoszone będą przez opiekunów dzieci oraz ze środków budżetu Gminy Milicz. Operatorem projektu jest Przedszkole Samorządowe w Miliczu – jednostka budżetowa Gminy.